POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WARUNKI OGÓLNE.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem elektronicznym www.gehunter.com, zwanego dalej „Serwisem” stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu („ADO”) jest GE hunter EMEA SL, z siedzibą w Barcelonie, działająca pod adresem Viladomat 319, 08029 Barcelona, Hiszpania.
 3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 4. Serwis internetowy ma charakter informacyjny oraz zapewnia możliwość nawiązania kontaktu.
 5. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić korzystania z Serwisu.

2. CEL ZBIERANIA DANYCH.

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także umożliwienie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

3. DANE I SPOSÓB ICH ZBIERANIA (W TYM ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI).

 1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu:
 • adresy IP Użytkownika,
 • cookies (tzw. ciasteczka) (więcej w naszej „polityce cookies”)
 • informacja o przeglądarce użytkownika,
 • informacja o wersji systemu operacyjnego,
 • data i czas serwera,
 • dane udostępnione poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie serwisu.
 1. Dane Użytkowników są zbierane automatycznie przez serwer.
 2. Dane Użytkowników są zbierane poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie serwisu.
 3. Celem przetwarzania tych danych może być zapewnienie prawidłowego działania Strony serwisu i dostosowanie go do potrzeb osób odwiedzających. W tym celu w logach serwera gromadzone są zapytania skierowane do serwera (m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym). Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną serwisu i do tworzenia statystyk i oceny użyteczności Strony serwisu oraz jej optymalizacji.
 4. Celem przetwarzania danych zebranych na podstawie formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie serwisu, jest kontakt z Użytkownikiem.
 5. Korzystamy z różnorodnych profesjonalnych narzędzi dostarczanych przez Google między innymi Google Analytics.

4. PRAWO DOSTĘPU.

 1. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Użytkownikom prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. ODBIORCY DANYCH.

 1.  Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

6. ZABEZPIECZENIE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

7.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH.

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się GE hunter EMEA SL pod następującymi danymi kontaktowymi: Elwira Kostka, telefon: +48 607 642 274, email: elwira@gehunter.com

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

We use cookies to ensure the best functioning of the website and personalization and targeting of ads in order to optimally adjust their content to the expectations and needs of recipients. By agreeing to the use of cookies in accordance with our cookie policy.