Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Klientów – Pracodawców

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA

 

 1. Administratorem danych osobowych jest GE hunter EMEA SL z siedzibą w Barcelonie, działająca pod adresem Viladomat 319, 08029 Barcelona, Hiszpania. Dane kontaktowe: Elwira Kostka, telefon: +48 607 642 274, email: elwira@gehunter.com

 

Kategorie danych.

 

 1. GE hunter EMEA SL przetwarza dane kontaktowe, dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia i wykonania umowy/zlecenia, w tym finansowe dane identyfikacyjne.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 

GE hunter EMEA SL przetwarza dane:

 1. na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu wykonania Umowy/Zlecenia;
 2. w celu zawarcia i wykonania Umowy/Zlecenia, w tym m.in. w celu zapewnienia komunikacji niezbędnej dla prawidłowego wykonywania Umowy, umożliwienia realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. w celu wykonania ciążących na GE hunter EMEA SL obowiązków prawnych takich jak np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, na podstawie art. 6 ust. lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu – dochodzenia roszczeń i obrony praw GE hunter EMEA SL;
 5. w celu przedstawienia oferty zawarcia nowej Umowy/Zlecenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes GE hunter EMEA SL, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

 

 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia Umowy/Zlecenia, podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych jest warunkiem jej zawarcia i wykonania. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek może być niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów GE hunter EMEA SL.

 

Odbiorcy danych.

 

 1. Dostęp do danych jest ograniczony do upoważnionych pracowników. GE hunter EMEA SL współpracuje z różnymi partnerami biznesowymi, przekazując dane podmiotom przetwarzającym dane np., obsługi systemu, przeprowadzenia audytu, które mogą w ramach realizacji swoich usług, niezbędnych przy wykonywaniu Umowy, przetwarzać dane osobowe Klienta, a także podmiotom współpracującym z GE hunter EMEA SL przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych. GE hunter EMEA SL udostępnia dane osobowe innym administratorom danych w celu realizacji postanowień umowy, np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 

GE hunter EMEA SL będzie przetwarzać dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, do czasu zakończenia współpracy, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania, w różnych okresach, w zależności od celu przetwarzania, przykładowo:

 1. dane niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy przez czas jej obowiązywania i rozliczeń po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń;
 2. dane osobowe znajdujące się w księgach rachunkowych i związanymi z ich prowadzeniem dokumentami źródłowymi (fakturami, rachunkami, wyciągami bankowymi) przez okres 10 lat;
 3. dane kontaktowe będą przechowywane przez GE HUNTER EMEA SL w ramach powstałych relacji biznesowych, wystąpienia z nowym zapytaniem ofertowym, do czasu wniesienia sprzeciwu przez podmiot danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu gdy GE HUNTER EMEA SL  ustali, że dane się zdezaktualizowały;

 

Prawa podmiotu danych

 

GE HUNTER EMEA SL  jako administrator danych gwarantuje Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, uzyskania dostępu do tych danych, uzyskania kopii przetwarzanych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych, czy też uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez GE HUNTER EMEA SL ;
 4. prawo do przeniesienia danych w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany;
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem wcześniejszych operacji przetwarzania zrealizowanych w oparciu o dotychczasową zgodę;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na przetwarzaniu danych z prawnie uzasadnionych celów GE HUNTER EMEA SL ;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikających z RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

We use cookies to ensure the best functioning of the website and personalization and targeting of ads in order to optimally adjust their content to the expectations and needs of recipients. By agreeing to the use of cookies in accordance with our cookie policy.